A projektről

A kutatás a nemzetközi szervezetek és azok tagállamai nemzetközi jogi felelősségének kulcsfontosságú kérdéseire fókuszál, nevezetesen tevékenységük betudhatóságára vagy beszámíthatóságára, a felelősség betudhatóságára, az együttes felelősség kérdésére, valamint az Európai Unió különleges helyzetére e körben. E fogalmak jelenleg még alakulóban vannak, következésképpen vita tárgyát is képezik: bár a Nemzetközi Jogi Bizottság elkészítette a nemzetközi szervezetek felelősségéről szóló tervezetet (DARIO), e dokumentum nem vált később nemzetközi szerződéssé. A DARIO az e területre vonatkozó szokásjogi normák kodifikációja kívánt lenni, ami vitatható, hiszen messze nem univerzálisan elfogadott; számos rendelkezése tekinthető elméletinek és/vagy spekulatívnak. Fentiek okán a kutatási projekt átfogó célja, hogy megvizsgálja a nemzetközi szervezetek és tagállamaik nemzetközi jogon alapuló felelősségét, elsősorban a DARIO, valamint az államok és nemzetközi szervezetek későbbi gyakorlata alapján, különös tekintettel a releváns bírói döntésekre, továbbá külön figyelmet szentelve az EU különleges helyzetének. A kutatás rendelkezik mind elméleti (pl. szokásjogi szabályok tisztázása és elemzése), mind pedig gyakorlati (pl. az EU békefenntartó és egyéb katonai akciói vagy határvédelmi tevékenysége) relevanciával. Közel tíz évvel a DARIO elfogadása után, és a legújabb gyakorlati és esetjogi fejlemények fényében úgy véljük, nem csak lehetséges, de időszerű is e szabályok alkalmazásának (vagy alkalmazása hiányának) rendszerszintű vizsgálata.

A kutatás célja, hogy a DARIO, a szokásjog és a bírói gyakorlat elemzése és értékelése által fényt derítsen olyan lehetséges betudási szabályokra, amelyek érintik a nemzetközi szervezeteket és tagállamaikat. A DARIO-ban meghatározott elvek gyakran összetettek és kivételekkel, valamint speciális szabályokkal tarkítottak. Emiatt is illette kritikával több nemzetközi szervezet (példának okáért az Európai Bizottság), valamint számos szakirodalmi álláspont. Következésképpen a DARIO-alapú nemzetközi felelősség logikai struktúrája részletes elemzést kíván, a problematikus pontok meghatározásával, annak érdekében, hogy a különböző lehetséges értelmezések összeegyeztethetőtek legyenek. A kutatás elsősorban az alábbi kérdések megválaszolására törekszik:

  1. Mikor és hogyan válhat egy nemzetközi szervezet közvetlenül felelőssé egy nemzetközi jogot sértő cselekményért?
  2. Mikor lehet egy nemzetközi szervezet felelős tagállamainak cselekményeiért?
  3. Mikor lehet egy állam felelős egy olyan nemzetközi szervezet cselekményéért, amelynek a tagja?
  4. Mikor lehet alkalmazandó a duális vagy osztott felelősség koncepciója? A duális betudás következménye – a megosztott nemzetközi felelősség – szintén elemzést igényel.
  5. Milyen mértékben befolyásolja az EU szupranacionális jellege a fenti kérdésekre adandó válaszokat maga és tagállamai vonatkozásában? E kérdés feltevését az EU kétségkívül egyedi jellegzetességei, valamint gyakorlatának bizonyos egyedi elemei, mint pl. a vegyes megállapodások megkötése indokolja.